top of page
2322872f372578d72081e07eafda9850_edited_

SRI NARAYANI STUTIH

Devi prapannarti-hare prasida

Prasida matar-jagato khilasya

Prasida visvesvari pahi visvam

Tvamisvari devi caracarasya

 

Adhara-bhuta jagatas-tvam-eka

Mahi-svarupena yatah sthitasi

Apam svarupa sthitaya tvayaita

Dapyayate krtsnam-alanghya-virye

 

Tvam vaisnavi saktir-ananta-virya

Visvasya bijam paramasi maya

Sarnmohitam devi samasta-metat

Tvam vai prasanna bhuvi mukti-hetuh

 

Vidyah samastas-tava devi bhedah

Striyah samastah sakala jagatsu

Tvayaikaya purita-mambayaitat

Ka te stutih stavyapara paroktih

 

1/ Sarva-bhuta yada devi svarga mukti pradayini

Tvam stuta stutaye ka va bhavantu paramoktayah

 

2/ Sarvasya buddhi-rupena janasya hrdi samsthite

Svargapavargade devi naraya, ni namostute

 

3/ Kalakasthadirupena parinama-pradayini

Visvasyoparatau saktyai narayaoi namo stute

 

4/ Sarva-mangala-mangalye sive sarvartha-sadhike

Saranye tryambake gauri narayani namo stute

 

5/ Srsti-sthiti-vinasanam sakti bhute sanatani

Gunasraye gunamaye narayani namo stute

 

6/ Sharanagata-dinarta-paritrana-parayane

Sarvasvarti-hare devi narayani namo stute

 

7/ Hansa-yukta-vimana-sthe brahmam rupa-dharini

Kausambhah ksarike devi narayani namo stute

 

8/ Trisula-candrahi-dhare maha-vrsabha-vahini

Mahesvari-svarupena narayani namo stute

 

9/ Mayura-kukkuta-vrte maha-sakti-dhare naghe

Kaumari rupa-samsthane narayani namo stute

 

10/ Sankha-cakra-gadasarnga-grhita-paramayudhe

Prasida vaisnavi-rupe narayani namo stute

 

11/ Grhitogra-mahacakre danstroddhrta-vasundhare

Varaha-rupini sive narayani namo stute

 

12/ Nrsimha rupenogrena hantum daityan krtodyame

Trailokya-trana-sahite narayani namo stute

 

13/ Kiritini mahavajre sahasra-nayanojjvale

Vrtra-prana-hare caindri narayani namo stute

 

14/ Shiva duti-svarupena hata-daitya-mahabale

Ghora-rupe maharave narayani namo stute

 

15/ Danstra-karala-vadane siromala-vibhusane

Chamunde munda-mathane narayani namo stute

 

16/ Laksmi lajje mahavidye sraddhe pusti-svradhe dhruve

Maharatri maha vidye narayani namo stute

 

17/ Medhe sarasvati vare bhuti babhravi tamasi

Niyate tvam prasidese narayani namo stute

 

18/ Sarvasvarupe sarvese sarva sakti samanvite

Bhayebhyas-trahi no devi durge devi namo stute

 

19/ Etat-te vadanam saumyam locana-traya-bhusitam

Patu nah sarvabhlrtibhyah. katyayani namo stute

 

20/ Jvala-karalam-atyugram-asesasura-sudanam

Trisulam patu no bhiter-bhadra-kali namo stute

 

21/ Hinasti daitya-tejamsi svanenapurya ya jagat

Sa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva

 

22/ Asurasrgvasapanka-carcitas-te karojjvalah

Shubhaya khadgo bhavatu candike tvam nata vayam

 

Rogan-asesan-apahansi tusta

Rushta tu kaman sakalan-abhistan

Tvam-asritanam na vipan-naranam

Tvam-asrita hyasrayatam prayanti

bottom of page